Amdanom Ni

Ffurfiwyd AHTP fel rhan o Ddeddf Diogelwch Rheilffyrdd a Thrafnidiaeth 2003, ar Gorffennaf 1af 2004. Mae wedi ei seilio, yn gymaint ag sy’n bosibl, ar strwythur Awdurdod Heddlu lleol ond gan gymryd i ystyriaeth y diwydiant a’r strwythurau cenedlaethol a wasanaethir gan yr Heddlu. Mae gennym nifer o ddyletswyddau a chyfrifoldebau statudol. Y prif rai yw –

  • Sicrhau heddlu effeithiol ac effeithlon ar gyfer y rheilffyrdd.
  • Dal cyllideb yr heddlu a dosrannu adnoddau.
  • Penodi (a diswyddo os oes rhaid) Prif Gwnstabl ac uwch swyddogion yr heddlu.
  • Ymgynghori’n eang gyda’r bobl berthnasol ynghylch plismona rhwydwaith y rheilffyrdd.
  • Gosod blaenoriaethau plismona, a thargedau ar gyfer llwyddiant.
  • Monitro popeth mae’r heddlu yn ei wneud, a pha mor dda maent yn perfformio yn erbyn y targedau a osodwyd gan yr Awdurdod.
  • Cyhoeddi cynllun tair blynedd a chynllun blynyddol fydd yn esbonio’r hyn all gweithredwyr y rheilffyrdd a theithwyr ddisgwyl gan yr heddlu, ac adrodd ar lwyddiannau bob blwyddyn.
  • Sicrhau bod gweithredwyr y rheilffyrdd, eu staff a theithwyr yn derbyn y gwerth gorau gan Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig.
  • Goruchwylio cwynion yn erbyn yr heddlu a disgyblu uwch swyddogion.